汉语拼音
hanyupinyin.cn
目录
首页 汉语拼音 在线读拼音 拼音音节表

首页 拼音 拼音学习 拼音字母表 汉字转拼音

  首页 / 拼音

汉语拼音音节

汉语拼音所有音节索引表,以《新华字典》11版汉语拼音索引为标。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

【A开头的拼音】

A a ai an ang ao

【B开头的拼音】

B ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

【C开头的拼音】

C ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

【D开头的拼音】

D da dai dan dang dao de dei den deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

【E开头的拼音】

E e ei en eng er

【F开头的拼音】

F fa fan fang fei fen feng fo fou fu

【G开头的拼音】

G ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

【H开头的拼音】

H ha hai han hang hao he hei hen heng hm hng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

【J开头的拼音】

J ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

【K开头的拼音】

K ka kai kan kang kao ke kei ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

【L开头的拼音】

L la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu lo long lou lu luan lüe lun luo lu001 luan001 lue001 lun001

【M开头的拼音】

M m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

【N开头的拼音】

N n na nai nan nang nao me nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo

【O开头的拼音】

O o ou

【P开头的拼音】

P pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

【Q开头的拼音】

Q qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

【R开头的拼音】

R ran rang rao re ren reng ri rong rou ru rua ruan rui run ruo

【S开头的拼音】

S sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

【T开头的拼音】

T ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

【W开头的拼音】

W wa wai wan wang wei wen weng wo wu

【X开头的拼音】

X xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

【Y开头的拼音】


Y ya yan yuan yue yun

【Z开头的拼音】

Z za zai zan zang zao ze zei zen zenh zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

hanyupinyin.cn 汉语拼音网